Правила GDPR

ВАЖНО:

Wine Travel не събира лични данни по никакъв друг начин, освен ако те не бъдат предоставени от физическото лице доброволно. Ние не носим отговорност за верността на предоставените данни и не извършваме никакви проверки за тяхната достоверност. Вие следва да приемете, че не носим гаранции относно действителната идентичност на физическите лица, предоставили даните. В  случай на съмнение от Ваша страна за установяване на измама и/или злоупотреба, очакваме да ни съобщите незабавно, за да предприемем съответните действия.

Общи положения

Wine Travel  работи в съответствие с възприетите от компанията, управляваща този сайт „Агент Експрес“ ЕООД, правила и принципи, описани в настоящия документ. С него ви информираме за мерките за опазване на личните данни на физическите лица, ползващи сайта newstravel.bg

Wine Travel се придържа изключително към законовата рамка  (ЗЗЛД, Конвенция 108 за защита на лицата при автоматизирана обработка на лични данни, Директива 95/46/EC за защита на личността срещу обработка на лични данни и за свободно движение на тези данни, Препоръка No R (99) 5 относно защитата на личната неприкосновеност в Интернет, Препоръка 1/99 относно невидимата и автоматична обработка на лични данни в Интернет осъществявана чрез софтуер и хардуер, Наредба № 1 на КЗЛД от 07.02.2007 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни), която има отношение към защитата на личните данни.

Wine Travel  събира и обработва лични данни при спазване на принципа за лична неприкосновеност и ненамеса в личния живот на гражданите.

За да използвате електронната услуга, която ви предоставяме, трябва внимателно да прочетете целия текст и да приемете посочените по-долу правила за защита на личните данни. В случай, че не сте съгласни с едно или повече от изброените правила, моля не използвайте този сайт.

Водени от убеждението, че управлението на кариерата е дълъг житейски процес, ние запазваме предоставената информация неограничено във времето, докато потребителите сами не променят или не премахнат данните си. News Travel спазва генералния принцип за забрана на обработване на специални категории данни, посочени в чл.5, ал.1 на ЗЗЛД. Това ограничение не се прилага само в изрично посочените в чл.5, ал.2 на ЗЗЛД случаи.  Ние препоръчваме да не се дават данни свързани с расов или етнически произход, с политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; както и информация, която се отнася до здравето и сексуалния живот на физическото лице.

Предупреждаваме, че е рисково да се предоставят съществени данни от документите за самоличност като ЕГН, номер на паспорт/лична карта и др., в това число и срокове на валидност.

Ние се задължаваме да не разкриваме никаква информация за физическото лице предоставило данни, освен  в случаите, когато е посочена тази опция, и освен когато сме задължени по силата на закон, ако това бъде поискано от нас по официален път от държавен/регулаторен орган или когато разкриването отговаря на законовите изисквания, свързано е с предотвратяване/разкриване на престъпление и/или защитава интересите на останалите потребители на нашата услуга и/или на обществеността.

Ние, като администратор на лични данни се задължаваме:

да вземем надеждни технически мерки за защита срещу неоторизиран достъп до Вашите лични данни;

да поддържаме техническа възможност за въвеждане, промяна, допълнение и изтриване на лични данни;

да ви осигурим непрекъснат достъп, освен ако технически причини или обстоятелства извън нашия контрол правят невъзможно това;

да не предоставяме данните ви на трети лица за маркетингови цели без Вашето изрично съгласие;

да отговаряме писмено и мотивирано на ваши възражения в 14 дневен срок от тяхното получаване.

При промяна в настоящата Политика да Ви информираме своевременно по подходящ за това начин.

Wine Travel прилага мерки за подсигуряване коректност, актуалност и сигурност на съдържанието и потребителските данни в сайта. Въпреки това, съществува риск. Използвайки сайта,  Вие се съгласявате, че осъзнавате и приемате този риск. News Travel не поема отговорност за коректността, актуалността и сигурността на съдържанието и информацията в сайта,  предоставена от трети лица.

Достъп до вашите лични данни

Сайтът ви осигурява 24 часа, 7 дни седмично достъп до Вашия акаунт, освен в случай на техническа неизправност.  Достъпът до Вашия акаунт е защитен с парола. Вие носите отговорност да пазите в тайна Вашата парола. Можете да променяте информацията във Вашия акаунт по всяко време. Никой няма право да променя информация във Вашия акаунт, без Вашето изрично съгласие.

Вашите данни няма да бъдат използвани за маркетингови и промоционални цели, освен ако не сте изразили изрично съгласие за това.Изключение от това правило са съобщенията, свързани с предоставяне и развитие на услугата или са включени в комуникация свързана с предлаганата услуга.

Вашите данни могат да бъдат използвани в кумулативен, непозволяващ идентификация вид,  за статистически цели.

Проверка, промяна и изтриване на информация

Вие може да извършвате проверка, промяна и изтриване на част или цялата въведена от вас информация по всяко време. За целта използвайте вашата лична парола за достъп до акаунта си.

Когато вие изпратите и/или изрично се съгласите ваши лични данни да бъдат изпратени на трети лица (български и чуждестранни работодатели, фирми посредници и др.), News Travel не осигурява достъп до вече получени от трети лица ваши данни, независимо от факта, че тези трети лица могат да съхраняват вашите данни в нашата система. В този смисъл, вие разбирате и приемате, че веднъж изпратени към трети лица, данните ви не могат да бъдат променяни, поправяни и/или изтрити.

Права на физическите лица, предоставили данни

Вие имате право да възразите пред нас обработването на вашите данни, ако имате съмнение и/или сте убедени, че обработката противоречи на нормативната уредба, като например, но не само – не сте дали съгласие за обработка на лични данни; трето лице използва вашите данни; обработват се данни по чл.5, ал.1 на ЗЗЛД и др.

Ако разберете, че обработването на личните ви данни се използват за целите на директен маркетинг, без вашето съгласие трябва да подадете възражение в писмен вид, с препоръчана поща и да бъде подписано от вас или от ваш упълномощен представител.

Използване на cookies и log файлове

Сайтът използва cookies и log файлове с цел персонализиране и подобряване на услугата. Вижте политика за използване на Cookies/Бисквитки.

Технически мерки

Данните се съхраняват на технически средства, намиращи се в  колокационен  център  с ограничен достъп. Служителите, имащи достъп до техническите средства, са задължени да третират информацията като конфиденциална.

Информация за контакт

За въпроси, свързани с политиката за защита на личните данни, бихте могли да се свържете с нас на посочените в сайта контакти.

В случай на възникнал конфликт във връзка със защитата на личните ви данни, бихте могли да отнесете въпроса към  Комисията за защита на лични данни.